ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

История

1953 - 1960 година

Детска градина №100 е открита на 28.12.1953 година.

През зимата на 1953 г., малко преди Нова година, няколко учителки с възрожденски ентусиазъм подреждат занимални и осигуряват дърва, за да грейнат камините на един нов дом.

Това е първият дом на ДГ№100, който първоначално се помещава в приспособена за целта фамилна къща (дотогава собственост на ген. Жостов) на ул. "Христо Георгиев" №10.

Формират се две групи от около 50 деца.

Първите учители, които са работили в детската градина, са Вера Джунакова, Елена Петрова, Ефтимия Панова, Ганка Моллова, която е и първият директор.

През 1956 година ДГ №100 се разширява и е преместена на ул. "Евлоги Георгиев" №125.

Разкрива се още една група и е назначен нов директор - Василка Лазекова и учители - М.Кърджилова, Е.Коцик, Д.Митева (музикален ръководител). Те са получили своята професионална подготовка в полувисши педагогически институти.

В края на 1957 година, заради нуждите на Полското търговско представителство и по усмотрение на Районния народен съвет, детската градина е преместена на ул. "Георги Георгиу Деж" (сега ул. "Велико Търново") №31.

Възпитателно-образователната работа по това време е строго регламентирана от Министерството на народната просвета чрез специално ръководство за работа. То съдържа подробно разпределение на предвидените образователни и възпитателни цели и задачи, игри и трудова дейност по месеци и седмици, както и конкретните теми на занятията. В него са представени някои подробно разработени план-конспекти като образец за работа.

Стриктното спазване на указаното в ръковоството се контролира централизирано от МНП чрез районни инспектори, които извършват непосредствено наблюдение на педагогическия процес и обстойна проверка на документацията. Работата на учителите в този период се свежда до изпълнения на задължението да приложат предвиденото в споменатото по-горе методическо ръководство. 

1960 - 1970 година

През 1963 година, 30 септември е денят, когато ДГ №100 се обединява с 48 ДГ. Така сградите стават две: на ул. "Велико Търново" №31 (която е централна и поема три групи, заедно с администрация - кабинет на директора и домакин-касиер, кухненски блок и медицински кабинет) и на ул. "Велико Търново" №4, фамилна къща, в която са настанени 2 групи с деца. Директори по това време са: Ив.Николова (за кратко), след нея Невена Велева, Р.Славова и В.Цветкова.

Педагогически състав между 1960-1970 година:

Ст. Стефанова, Й.Димитрова, В.Пангарова, Д.Цачева, В.Янкова, Л.Коцева, В.Даскалова, В.Елезова, Д.Орешарова, К.Казасова, Ингилишка и Тошева.

През 1978 година детската градина получава нова сграда на ул. "Велико Търново" №2. Тя е дарена на държавата от дъщерята на дотогавашния собственик проф. Пенчо Райков. Желанието на дарителката е тя да бъде използвана за детска градина. Тази къща става новата централна сграда на детската градина. Формира се и още една нова група. 

1970 - 1989 година

Настъпват някои промени в педагогическия състав за периода 1970-1980 година:

Директор М.Цанева, нови учители - В.Георгиева, Л.Пейчева, В.Жекова, В.Вълкова, Д.Димитрова, А.Симеонова.

Промяна има и в подготовката на учителите. Разширява се теоретичната подготовка. Някои полувисши педагогически институти получават статут на висши учебни заведения. По-голямата част от учителите повишават образователния си ценз.

Междувременно МНП последователно разработва и въвежда "Книга за учителя" в три части, съответно за първа, втора и трета възрастова група. Те представляват детайлизирана разработка на програмата за възпитателно-образователна работа в детските градини. Естествено, те са програмата, която се спазва и в ДГ№100.

На този етап, а и изобщо до 1989 година, няма принципна промяна в системата за предучилищно възпитание, както и в структурата и функциите на детските заведения.

В периода 1980-1990 година в ДГ№100 постъпват нови учители: П.Йотова, Ст.Абаджиева, Н.Гроздева, Ю.Загорска, М.Пазвантова, В.Стефанова, Цв.Шейтанова, музикален ръководител - Р.Илиева. 

1989 - 2000 година

Цялостната промяна на политическия и обществено-икономически живот в България закономерно рефлектира и върху образователната система. От този момент започват и същински опити за коренна промяна в предучилищните заведения и ориентацията на възпитанието на децата до 7 г. възраст.

Промените в ДГ№100 започват с избирането на нов директор - Дарина Орешарова през 1990 година. Под нейно ръководство през следващите години детската градина изцяло променя облика си. Само за няколко години, в резултат на това, тя се превръща в едно от предпочитаните детски заведения в София.

Авторитетът на ДГ №100 и изключително високата средна посещаемост на децата са резултат от значителните усилия на педагозите, насочени към личностното развитие на отделното дете към стимулиране на самочувствието и разгръщане на възможностите му за уверено включване в различните форми на социално поведение.

Без да дочака утвърждаването на нови програми за работа от МОНТ, педагогическият състав, по предложение на директора, възприема различна от досегашната ориентация на работа.

В годишния план за 1991-1992 година е записано:

"Акцент върху индивидуализиране на общуването с всяко отделно дете и изграждане култура на поведение у децата."

През следващите години темата "култура на поведение" става отправна точка за изграждането на специфичен стил на работа на всеки учител. От този момент всеки учител сам планира ежедневните си занимания с децата. Педагогът има и свободата сам да подбере формите и методите за осъществяване на целите, които си поставя. Неговите педагогически намерения вече не са зависими изцяло от задължителна програма, а се оформят под влияние на личната преценка и специфичните условия в групата. Като основен ориентир, естествено, се използват предложените от МОНТ програми, но във всяка група се разработва съобразена с индивидуалните особености и потребности на всяко дете лична за учителя програма за работа. Това гарантира максималната ползотворност на педагогическия процес и, от друга страна, поставя на изпитание професионалните умения на всеки учител.

Задълбочаването на работата по изграждането на обща култура на поведение на децата през 1991-1992 година се отразява върху общата атмосфера в детската градина. Тази тема среща голям интерес от страна на самите деца и подкрепа от техните родители.

Ето защо през 1992-1993 година педагогическият съвет приема решение за въвеждането на занимания по добри обноски (етикет на детско поведение), като посока за разширяване на социалната култура на децата. И тъй като не съществува методическо ръководство за работа, всеки учител сам разработва своя програма въз основа на знанията и опита си като педагог в предучилищна възраст и литературата, посветена на темата. Резултатите от прилагането на тези програми се анализират на общи педагогически семинари, обменя се опит и по този начин се утвърждават темите и съдържанието на тези специфични по вид занимания.

След 1990 година в детската градина се въвеждат и допълнителни педагогически услуги. Започват занимания по английски език, класически балет и танци, художествена гимнастика, пиано. През 1996 година се предлага и програма за даване на православни знания, адаптирана за предучилищна възраст. В тях децата се включват избирателно, в зависимост от желанието на родителите и преценката на педагозите.

Заедно с това постепенно се създава традиция тържествата по случай края на учебната година (типични за периода до 1989 година) да бъдат заменени от пролетни празници, представящи резултатите от работата през учебната година пред родителите.

Традиционен е и празничният ден, посветен на Рождество Христово и Нова Година, който започва с голям концерт на децата на сцена и продължава с тържествен обяд, игри и подаръци в детската градина.

Празничният календар на детската градина отразява и всички по-популярни в обществото християнски и светски празници, както и някои типични народни обреди и обичаи.

През 1994 година ДГ №100 се разширява. Към нея се присъединява нов филиал на ул. "Марин Дринов" №11. Групите стават 7. Променен и педагогическият състав, като след 1990 година постъпват: Цв.Стоянова, Г.Златанова, Т.Желязкова, Л.Костова, Зл.Буновска, Т.Симеонова, Д.Ичева.

През 1996 година поради реституция се налага филиалът на ул. "Велико Търново" №31 да бъде освободен. Това предполага закриване на две от групите. Директорът Д.Орешарова обаче твърдо отстоява позицията за запазване целостта на детската градина. Благодарение на нейните усилия и конкретни действия двете групи се преместват в къща на ул. "Оборище" №49. Там тя урежда основен ремонт, в който се включват с помощ и някои родители. Така седемте групи деца на ДГ №100 са запазени.

През 1997 година обаче е реституиран и филиалът на ул. "Марин Дринов" №11. Групите са шест, а имотът става необитаем.

Още през следваща година (1998) е реституирана къщата на ул. "Оборище" №49. Директорката отново търси възможност за запазване на двете групи от реституирания имот. Тя получава разрешение от кметския наместник в община "Оборище" и децата се връща на ул. "Марин Дринов" №11.

Отново проблеми със собствеността през 1999 година налагат съкращаване на една от групите. 

2000 - 2002 година

В новия век детската градина влиза с пет групи и педагогически персонал: директор Дарина Орешарова и учители - Величка Жекова, Павлина Йотова, Стела Абаджиева, Веселка Стефанова, Цвета Шейтанова, Габриела Иванова, Цветанка Стоянова, Теодора Симеонова, Гинка Златанова, Таня Желязкова.

През есента на 2001 година се пенсионира директорът на ДГ №100 Дарина Орешарова и от месец октомври временно изпълняващ длъжността директор е Веселина Пашова - бивш директор на ЦДГ №150.

Но промените не спират до тук. Отново възникват проблеми със собствеността, този път със сградата на ул. "Велико Търново" №4. В началото на месец октомври в детската градина на оглед идват общински служители, които уведомяват директора, че през лятото на сесия на Столична голяма община е взето решение "Нове Холдинг" (с шеф Васил Божков) да стане съсобственик с общината на имота на ул. "Велико Търново" №4. Имотът е с площ 668 кв.м., а масивната двуетажна сграда, със застроена площ от 117,35 кв.м., е паметник на културата. Никъде не се споменава, че въпросният имот е детска градина, в който в момента има 58 деца.

До сключване на сделка не се стига, защото родителското настоятелство организира подписка, с която се обявява против продажбата на къщата.

Тази подписка събира подписите на всички родители на деца в детската градина, близкото училище, на много бивши възпитаници, а също и на много хора от квартала, чиито деца и внуци са израснали в ДГ №100. Родителите организират и излъчването на няколко репортажа по телевизията, един от които на Владимир Береану. Следват и статии в столичните вестници "Монитор", "Стандарт" и др. Изпратени са писма и до различни институции, които биха могли да помогнат за запазването на детската градина, включително и до кмета Стефан Софиянски.

След няколко срещи с родителското настоятелство и с директора на ДГ №100 кметът Софиянски дава устно обещание да осигури сграда, в която детската градина да се събере на едно място. През пролетта на 2002 година той изпраща експертна комисия, която предлага къщата на ул. "Велико Търново" №2 да се надстрои. Вариантът обаче се оказва нерентабилен, защото къщата може да бъде надстроена само с един етаж, който ще побере само 20 деца.

Междувременно от месец април 2002 година детската градина има нов директор. След проведен конкурс директор на ДГ №100 става г-жа Наталия Преславска. Основен приоритет в нейната програма е запазването и обновяването на базата на детската градина и отново, заедно с родителското настоятелство, се търсят начини за запазване на сградата на ул. "Велико Търново" №4.

Новата учебна 2002-2003 година детската градина започва с пет групи, като в сградата на ул. "Велико Търново" №4 са приети нови 27 деца, родени 1990-2000 година. Две от групите са подготвителни.

Промени има и в педагогическия състав: директор Наталия Преславска, учители - В.Жекова, Павлина Йотова, Стела Абаджиева, Веселка Стефанова, Цвета Шейтанова, Габриела Иванова, Цветанка Стоянова, Теодора Симеонова, Златка Атанасова и Людмила Пандурова.

Сформирано е и ново родителско настоятелство с председател Красимир Златаров, родител на дете от IА група.

Започва екпериментална работа по програма "Неогея", която акцентира върху екологичното възпитание на децата. Учителите участват в квалификационни курсове, провеждат се семинари и дискусии. Със съдействието на родителите се подновява обстановката в занималните, осъвременяват се учебните помагала и педагогическата литература.

Провеждат се екскурзии и забавления за децата, организират се два зимни лагера със ски училище.

Децата от подготвителните групи участват в конкурс за детско творчество, органиран от СОС, където печелят две първи награди за колективна детска рисунка и коледен сувенир.

През месец май ДГ №100 участва в изложение "Столично образование 2003" в НДК, където е обособен специален щанд с изложени детски рисунки, пластични апликации и фигурки, а също и рекламни материали от детската градина. Изготвена е и специална рекламна диплянка. 

2003 - 2004 година

След лятната ваканция, през която по традиция е организиран летен лагер в Обзор, започва новата учебна година.

В детската градина постъпват нови деца, родени през 2000 година.

Педагогическият състав остава същият, като г-жа Стефанова и г-жа Пандурова повишават квалификацията си с придобиване на V квалификационна степен.

Най-значимото събитие в живота на детската градина е 50-годишният юбилей от създаването на ДГ №100.

На педагогически съвет, проведен през месец октомври, е взето решение рожденият ден на детската градина да се отбележи тържествено на 17 май 2004 година. Основната идея е да се обединят минало, настояще и бъдеще и да се превърнат в един неповторим и незабравим празник. Сформирани са екипи от директора, учители, пом. възпитатели и родители, които активно съдействат за организирането и провеждането на празника.

Децата от всички групи, включително и тригодишните, са подготвени със специално участие за празничния концерт, посветен на 50-годишния юбилей. Г-жа Ичева (учител по музика), написва химн на детската градина, който около 120 деца запяват на сцената на Театър София.

Подготовката за концерта и самата организация на празника започва още в началото на месец март. Потърсени са и е осъществен контакт с бивши учители и директори в ДГ №100.

Празникът завършва с тържествен коктейл и среща с бивши колеги. Така около празничната торта с 50 свещички се събират няколко поколения учители.

50-годишния си рожден ден ДГ №100 посреща със следния педагогически състав: директор Наталия Преславска, учители - Павлинка Йотова, Стела Абаджиева, Веселка Стефанова, Габриела Иванова, Цвета Шейтанова, Цветанка Стоянова, Теодора Симеонова, Людмила Пандурова, Златка Атанасова и Капка Тикилянова. 

2004 - 2005 година

Продължава повишаването на квалификацията на педагогическия персонал. В началото на годината V професионално-квалификационна степен придобиват г-жа Преславска, г-жа Абаджиева, г-жа Йотова, г-ца Стоянова и г-жа Симеонова.

Учебната година започва с провеждане на педагогически съвет на "Щъркелово гнездо". След като г-жа Преславска представя новия учебен план за 2004-2005 година, се обсъждат предложения от конкурса за име на детската градина. Педагогическият състав се спира на две предложения и след гласуване е решено детската градина да носи името на акад. Пенчо Райков. Изборът е мотивиран от факта, че от 1978 година централната сграда на ДГ №100 се помещава в къщата, в която в продължение на половин век е живял проф. Райков.

Акад. Пенчо Райков (6.12.1864 г. - 24.06.1940 г.) е работил в областта на аналитичната химия, действащ член на БАН от 1900 година. Основател е на отдел "Химия" във Висшето училище в София, титуляр на катедрата по органична химия (1892-1935 г.) и ректор на Софийския университет "Климент Охридски" (1908-1909 г.).

Така с решение №529 от 9.12.2004 година Столичният общински съвет приема ДГ №100 да се именува "Акад. Пенчо Райков". 

2006 - 2007 година

През учебната 2006-2007 година колективът на ДГ №100 продължава да работи активно за обучението и възпитанието на децата чрез демократизиране на процеса въз основа на откритата за иновации образователна система.

Друга основна задача е установяването на сътрудничество между педагогическия екип и родителите, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството и защита правата на децата.

За тази учебна година са приети 127 деца, разпределени в пет групи по възрастов признак.

Непрекъснато се търсят нови форми на педагогическо взаимодействие, чрез които децата по лек и непринуден начин да добиват разнообразни впечатления, които разширяват познанията им, активизират мисленето и въображението и мотивират тяхната дейност.
Това проличава в откритите уроци, които учителите в ПГ представят пред родителите в края на учебната година.

Повишава се научно-педагогическата подготовка на учителите чрез придобиване на по-висока квалификационна степен и участия в курсове, семинари и проучване на новоизлязлата педагогическа литература и учебни помагала, приети от МОН и съобразени с ДОИ.

III квалификационна степен защититават г-жа Пандурова, г-жа Щейтанова и г-жа Стефанова.
IV квалификационна степен придобиват г-жа Преславска, г-жа Йотова, г-жа Абаджиева, г-ца Стоянова и г-жа Симеонова.
Г-жа Иванова е с V квалификационна степен и магистърска програма “Педагогически съветник в училище”.

През м. май са проведени еднодневен курс на тема “Перспективи за иновации в детската градина” с ръководител доц.М.Стефанова и петдневен курс на тема “Приложение на съвременни педагогически технологии в условията на детската градина” с ръководител доц.М.Тимчев.

За приобщаване към изкуството и общочовешките и национални ценности, както и към българската култура и традиции, няколко пъти в месеца за децата се организират посещения на театрални и куклени представления, развлечения, както и активно участие в традиционните и фолклорните празници.

Със стремеж към разчупване на общоприетите шаблони за празниците детската градина превръща традиционния годишен концерт в истински спектакъл.

И през тази учебна година за децата е организиран зимен лагер на Витоша през месец февруари и ски училище през месец март. Летният лагер е проведен в база “Академика” в село Черноморец.

Чрез подкрепата и съвместната работа с родителите, както и неуморните усилия на директора на ДГ №100 г-жа Преславска, продължава осъвременяването на интериора на сградата на ул. "Велико Търново" № 2, а в дворовете на двете сгради се монтират нови детски съоръжения за игра. 

2009 - 2010 година

През учебната 2009 – 2010 година ДГ №100 “Акад.Пенчо Райков” работи с капацитет от 130 деца, разпределени в 5 групи по възрастов признак. Сформирани са 2 групи с новопостъпили деца, родени през 2006 г.,а подготвителната група е от 29 деца.
Педагогическият екип остава в същия състав и с директор Наталия Преславска.
Според изискванията на въведения модул “Кариерно развитие на учителите и възпитателите” в ДГ №100 има 1 главен учител – Л.Пандурова, и 10 учители на длъжност “Старши учител”: П.Йотова, Цв.Шейтанова, В.Стефанова, Ст.Абаджиева, Г.Иванова, Цв.Стоянова, Т.Симеонова, Зл.Атанасова, К.Тикилянова и Д.Ичева – учител по музика.

Колективът на ДГ №100 продължава да работи активно за обучението и възпитанието на децата, като непрекъснато се търсят нови форми на педагогическо взаимодействие в откритата за иновации образователна система. Чрез тях децата по непринуден начин добиват разнообразни впечатления, които активизират мисленето и въображението им, разширяват познанията им и ги мотивират за изяви и творчество.

По желание на родителите, като допълнителни педагогически услуги, детската градина предлага изучаване на английски език и танци.

По традиция в края на учебната година се провежда годишен концерт, като изпълненията на децата са обединени от темата “ Къщичка на приказките”.

За закаляване и укрепване на здравето на децата в края на месец януари е проведен зимен лагер със ски училище на Юндола, където се съчетават чистият боров въздух и емоциите при овладяване на ски техниката. На ски пистата “Старина” се провежда състезание и децата получават дипломи за овладени ски умения.

Зеленото училище се провежда в град Сандански от 10 до 15 май, където освен игрите на открито и басейна с минералната вода, децата посещават Роженския манастир и Рупите.

Летният отдих е организиран в края на месец юли в с.Черноморец, база ”Академика“. 

2011 - 2012 година

През учебната 2011 – 2012 година една от задачите на педагогическия екип за формиране и изграждане на детската личност е провеждане на система от здравно-профилактични дейности в детската градина.

Най-атрактивна и любима форма за децата са екскурзиите до природен парк Витоша:
- през месец септември с посещение на Музея на мечката, Музея на водното конче и Музея на совите
- през месец декември на хижа „Алеко”, където освен веселите зимни игри и карането на ски, децата посрещат и Дядо Коледа
- през месец юни, когато децата са „алпинисти” и се катерят по изкуствена стена, преминават по въжени мостове и преодоляват препятствия.

Друга важна задача, която се осъществява и по време на тези екскурзии, е изграждането на навици за безопасно движение и културно поведение на улицата.

В началото на месец февруари е организиран зимен лагер със ски училище в Юндола. Като отлични скиори се представят дори и най-малките.

През месец май във всички групи се провеждат открити уроци по английски език.

Повод за най-много вълнения и сериозна подготовка е годишният концерт на ДГ №100. Той се провежда в залата на Руския културно-информационен център на ул.”Шипка” 34.
Представянето на сцена и изпълненията на децата развълнуват и предизвикват възхищение не само у родителите, но и у руските домакини. Потвърждение на това е поздравителният адрес на Посолството на Руската федерация по случай 24 май. Висока оценка за професионализма, думи на признателност и уважение към педагогическия екип на ДГ №100, родителите отправят в благодарствени писма.

През месец юли 2012 година се провежда летен лагер в с. Черноморец.

2012 – 2013 година

Обновяването на материалната база продължава и през тази година, като главен акцент са площадките с детските съоръжения. Мека и безопасна настилка, подходяща за детските игри, посреща децата след лятната ваканция, а пейките са боядисани в свежи цветове. За създаването на тази приятна и канеща към игри обстановка допринасят усилията на г-жа Преславска, Родителското настоятелство и родителите.
Капацитетът на ДГ №100 през тази година е 156 деца, разпределени в пет групи по възрастов признак.
През месец декември, с много радост двете подготвителни групи посрещат Дядо Коледа на Витоша и участват в състезание с шейни. За по-малките са организирани коледни забавления в детската градина.

По традиция, зимен лагер със ски училище се провежда през месец февруари на Юндола.

За първи път, през тази година 6-7 годишните деца участват в конкурс за рисунка на тема „С очите си видях бедата”, организиран от Главна Дирекция „Пожарна Безопасност и Защита на населението”. Това предизвикателство мотивира децата чрез изобразителното изкуство да отразят своите емоции и знания за безопасно поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. На 23 май 2013 година в Националния дворец на децата са връчени три поощрителни награди за децата от трета група и една първа награда от ПГ. Грамота за най-масово участие и работа с децата е присъдена на ДГ №100 „Акад. Пенчо Райков”.

Най-очакваното събитие – годишният концерт - се провежда на сцената на Руския културно-информационен център. 150 деца пеят и танцуват, а 50 от тях се сбогуват с любимата детска градина.

Летният отдих на децата е организиран от 12 до 21 юли в база „Академика”, село Черноморец. 

2013 – 2014 година

През новата учебна година в ДГ №100 се сформират две първи групи с деца, родени през 2010 година.

Педагогическият екип остава в същия състав.

Продължава осъвременяването на интериора в групите, което превръща детската градина в уютно и желано място, както за децата, така и за родителите.

След много усилия на 06.11.2013г., с нотариален акт № 1131 и решение на СОС, е възстановена собствеността върху сградата на ул.“В.Търново“ №4.
С голямо нетърпение децата очакват месец декември, когато на хижа „Алеко”, с песни и стихчета, посрещат Дядо Коледа. Празникът е съчетан с игри, пързаляне с шейни, забавления и... подаръци!

Радостта от зимата продължава в края на м.февруари, когато е организиран зимен лагер в град Разлог - хотел „Мурите”, а ски училището се провежда на писта „Добринище”. По-опитните скиори се обучават в подножението на връх Безбог (хижа „Безбог”), а по-малките – в другия край на най-дългата ски писта в близост до хижа „Гоце Делчев”.

2014 – 2015 година

През учебната 2014 – 2015 година мотото на ДГ №100 е насочено към гражданското образование и здравословният начин на живот.

Новата учебна година започна при капацитет 130 деца и приети 153, разпределени в пет групи по възрастов признак. Педагогическият персонал се състои от 11 висококфалифицирани специалисти.

В първа група на детската градина постъпват 28 деца. Те са приети във филиала на ул. „Велико Търново“ 4 с ръководители г-жа Симеонова и г-жа Стефанова.  Учителките посрещнаха малките юнаци с много трепет и вълнение, което пролича от щастливите им усмивки и несдържаните сълзи на радост.

На всички палавници тука  казваме: Добре дошли!

Щастие, късмет ,наслука, да пеят бодро в идните ни дни!

Етажът на новата група е ремонтиран, интериорът е обновен и обогатен в съответствие със съвременните стандарти, възрастта и потребностите на децата. Частично е ремонтиран и филиалът на ул. „Марин Дринов“ 11. Реновирана е и площадката на 2гр.,в двора на централната сграда на ул. „Велико Търново“2.

Месец Ноември донесе на децата от 4-та група, подготвени от г-жа Л. Пандурова, възможност да изявят своите творчески способности в конкурса за детска рисунка „Децата и цветята“, където успяха да получат престижни награди за своето участие. Най – високо е постижението на Мари – Изабел Костадинова, която е отличена със специална грамота.

Награди за детското заведение през този  месец донасят и участниците в конкурса за детска рисунка „Мечтая да летя“ от 2-ра и 4-та група, подготвени от г-жа  Г. Иванова и г-жа Л. Пандурова.

През Декември атмосферата в детската градина е превзета от коледния дух и предстоящите празници. Извън предвидените по програма, в импровизирани ателиета децата режат, лепят и аранжират Коледна украса, картички и сувенири. В занималнята на 2А група г-жа Иванова и г-жа Абаджиева правят Работилница за сурвачки. В нея освен децата, участват и техните родители. Всички заедно връзват и украсяват дрянови клончета и по силата на стария български обичай наричат символи за здраве и изобилие.

На 22.12.2014г. дойде и кулминацията на предпразничната радост – Коледен спортен празник на Витоша със съзтезателни игри на открито, музикално – развлекателна програма, много игри и подаръци за всички участници.

На 16.02.2015г., ентусиазирана група скиори замина на зимен лагер в Юндола. Обучението по ски се проведе от кфалифицирани инструктори и продължи пет дни. В последния ден на веселби и състезания, всяко дете дете демонстрира постиженията си и получи удостоверение за преминатото ниво на обучение.

С настъпването на пролетта и появата на първите слънчеви лъчи, децата от 2 група, заедно със своите учителки г-жа Стефанова и г-жа Тикилянова засадиха в двора пролетни цветя. Малчуганите получиха важен урок за това как да се грижат за новозасадените растения за да направят детският двор още по-прекрасен и приветлив.

На проведеното през месец Април съзтезание по математика „ Решавай с Дружба” с почетна грамота за отлично представяне бе награден Периян Петков от 4-та група, с ръководител г-жа П. Йотова. Възпитаниците на ДГ №100 взеха дейно участие и в проведения конкурс „С очите си видях бедата”, където се отличиха с множество познания в областта на пожарната безопасност и защита на населението.