ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Прием за учебната 2024-2025г.

Прием за 2024/2025 учебна година

Уважаеми родители,

Записването на децата,  ще се извършва в централната сграда на ДГ№100 "Акад. Пенчо Райков"

всеки ден  в периода  за записване от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч.

с изключение на 21.05. 2024г.  и  22.05. 2024г. , когато записването ще е от 14.00 ч. до 17.00 ч.

За въпроси: телефон 0887004961

 

При постъпване на детето в градинска група в детска градина

Родителят/настойникът представя медицинските документи, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, а при необходимост и други допълнителни документи

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал.
  2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България – оригинал.
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
  4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

      6. Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение (с приложените медицински изследвания);

      ако са прекъснали посещение за повече от десет работни дни- медицинска бележка за контактност а, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца- изследване за патогенни чревни бактерии и чревни 

      паразити.

        Важно:  Деца с нередовни медицински документи не се приемат! Ако документите  не отговарят на изискванията, медицинската сестра ще ги върне за корекция. За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето

      още в първия ден, всички документи се представят на медицинската сестра най-малко един ден предварително.

      При отсъствие през учебно време и през летния период

       1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,

  1.  При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

      3.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен